Tu van ISO 27001

Tu van ISO 27001 cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và đánh giá nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý dựa trên các tiêu chuẩn như ISO 27001, ISO 20000, BS 25999/ ISO22301…Với các chuyên viên Việt Nam và Quốc tế nhiều kinh nghiệm, Vinastar mang đến những giải pháp thông minh giúp giải quyết các vấn đề và cải thiện hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Tư vấn ISO 27001

cung cấp nền tảng cho việc quản lý cũng như các biện pháp kỹ thuật để quản lý các tài sản thông tin một cách hiệu quả

Xem chi tiết

Tư vấn ISO 20000

được áp dụng để quản lý chất lượng của các loại hình dịch vụ khác nhau nhưng được áp dụng chủ yếu cho các dịch vụ IT như: email, web, helpdesk,…. ISO 20000 có thể áp dụng cho phòng IT với các dịch vụ IT phục vụ cho nội bộ của tổ chức hoặc các dịch vụ IT được cung cấp cho khách hàng bên ngoài như các dịch vụ kinh doanh.

Xem chi tiết

Tư vấn ISO 22301/ BS 25999

cung cấp một cách tiếp cận bài bản, chuẩn mực để các tổ chức có thể xây dựng các kế hoạch hoạt động liên tục (BCP-Business continuity plan), các hoạt động về phân tích tác động, phân tích rủi ro và các hoạt động quản lý nhằm giúp tổ chức đối phó với các sự cố bất kỳ một cách hiệu quả nhất, đảm bảo sự tồn tại của tổ chức.

Xem chi tiết


top
photo
Khóa học chuyên sâu kéo dài năm ngày này cho phép người tham dự phát triển chuyên môn cần thiết để hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện và quản lý một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO / IEC 27001:2013.

bottom
Tu van ISO 27001

 

Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001 Tu van ISO 27001